Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

OP DE WC [14 Sep 2003|08:54pm]
Het gebeurt nog wel eens dat ik in omgevingen buitenshuis overvallen word door een plotseling gevoel van ‘het allemaal niet meer aankunnen.’ Van buiten is er dan niets aan me te zien, maar van binnen slaan de stoppen volledig door. De enige manier om me hiervan snel te herstellen, is door me even helemaal terug te trekken. Op de wc.

Ik heb heel wat op wc’s gezeten. Met een notitieboekje en een pen om op te schrijven wat er aan de hand is en hoe ik me voel. Dat helpt. Als de situatie onder woorden is gebracht, gaat de storm weer liggen en kan ik de wereld weer aan.

Ik heb inmiddels al 42 notitieboekjes vol met dit soort aantekeningen.

Nooit heb ik hierover met iemand gepraat. Ik schaamde me er namelijk voor. Ik zag het als een teken van zwakte, immers, de rest van de wereld kan het leven toch ook aan zonder wc-time outs en notitieboekjes?

Dit weekend sloeg ik een boek open waarin een HSP (Highly Sensitive Person) vertelt over het HSP-zijn. Op bladzij 16 staat deze zin: “Ik heb heel wat uurtjes huilend doorgebracht op de w.c., omdat ik dacht dat ik gek werd. Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van terugtrekken, bijvoorbeeld om te huilen, kenmerkend is voor HSP’s.” Ook de rest van het boek is een feest van herkenning.

Dus ik ben toch geen raar, lelijk eendje. Maar gewoon een gevoelige zwaan.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 14th, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat