Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

VAKANTIE [02 Aug 2003|07:24pm]
Het toppunt van zelfoverschatting, vanavond op RTL4:

“Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Nuon.”

Yeah, right.

Maar goed, als je je aan dit soort dingen gaat ergeren, wordt het echt tijd voor vakantie. Dus: de tassen zijn gepakt. De dakdragers (jaja) liggen op de auto en de routebeschrijving is uitgeprint.

Ik ga naar Frankrijk…
21 augustus weer terug.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | August 2nd, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat